Begraafplaats Wolder.

 

Per 1 januari 2020 bedragen de grafrechten
voor een periode van 20 jaar:  € 1500,00

om voor een periode van 10 jaar te verlengen: € 750,00.

Met betrekking tot de exploitatie van het kerkhof in Wolder gelden met ingang van 1 november 2008 de volgende maatregelen:

 

Zoals wellicht bij u bekend, is het aantal beschikbare plaatsen op ons kerkhof zeer beperkt. Dit bemoeilijkt het begraven van overledenen. Doordat graven dicht op elkaar staan is de kans op verzakkingen van bestaande grafstenen aanzienlijk. In de ondergrond van het kerkhof bevinden zich (resten van) betonnen funderingen van andere graven die zeer moeilijk kunnen worden verwijderd.

Daarnaast verleent de parochie haar medewerking aan het begraven van overledenen in bestaande grafmonumenten. Dit gegeven is niet zonder risico's omdat op voorhand niet altijd duidelijk is of het bestaande monument wel geschikt is voor bijzettingen.

 

 

  Naar aanleiding hiervan heeft het kerkbestuur gemeend enkele maatregelen te moeten nemen om voorlopig nog te kunnen begraven in Wolder.

 

 

De voorgenomen maatregelen komen erop neer dat nieuw te plaatsen grafstenen een uniforme uitstraling krijgen en zullen bestaan uit een hoofdsteen met een hoogte van 80 cm vanaf het maaiveld en een breedte van 60 cm.

De fundering voor deze grafsteen moet voldoen aan bepaalde eisen. Om ruimte te besparen en verzakkingen te voorkomen zullen niet langer horizontaal geplaatste grafstenen worden toegestaan (dus geen dekplaten).

 

 

 

Ten aanzien van aanvullende kosten of schades die ontstaan als gevolg van het begraven van een overledene geldt het veroorzakerprincipe. Kosten die verband houden met het verwijderen van bestaande funderingen of die voortvloeien uit maatregelen ter voorkoming van verzakkingen, komen daarbij voor rekening van de opdrachtgevers.

Hetzelfde geldt voor de situatie waarin het niet mogelijk mocht blijken om een overledene in een bestaand graf bij te zetten. Bijzetting van as blijft mogelijk. Mocht de as in een urn zitten dan moet deze van afbreekbaar materiaal zijn.

 

 

   

 

 

Vragen over de begraafplaats s.v.p. schriftelijk richten aan:

 

Het kerkbestuur van de R.K. Parochie San Salvator/H.H. Petrus en Paulus

Penatenhof 101

6215 BX Maastricht

 

Wij zullen trachten uw vragen zo adequaat en spoedig mogelijk te beantwoorden.